Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Spottery

Gebruikersvoorwaarden Versie 2021, geldend vanaf 1 juni 2021

Spottery Nederland B.V., die kantoor houdt te Groningen en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 92029280, hierna als “Leverancier” aangeduid.

Algemeen

Door een Spottery-account aan te maken ga je akkoord met deze. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en offertes van Spottery.

Het kan zijn dat we op enig moment deze gebruiksvoorwaarden aanpassen. Als we dat doen laten we je dat weten. Door gebruik te (blijven) maken van je Spottery Account of de Spottery Diensten ben je gebonden aan deze (gewijzigde) voorwaarden. Ben je het niet eens met de wijzigingen dan dien je je Spottery account te beëindigen.

Definities

Deze voorwaarden gebruiken een aantal begrippen met de volgende betekenissen:

• Spottery Account: dit is het account dat voor een Spottery Gebruiker is aangemaakt en dat toegang geeft tot de Spottery Diensten;

• Spottery Diensten: dit zijn alle diensten die door Spottery worden aangeboden;

• Spottery Gebruiker: dit is de contractuele wederpartij van Leverancier oftewel een persoon die beschikt over een Spottery Account om gebruik te maken van de Spottery Diensten;

• Spottery Partner: dit is een derde partij die bepaalde diensten voor een Spottery Gebruiker beschikbaar stelt.

Levering van de Spottery Diensten

Leverancier levert als voornaamste onderdeel van de Spottery Diensten de toegang tot een online platform dat vraag en aanbod op de huizenmarkt met elkaar in contact brengt en tot aanvullende diensten. Dat doet zij via het internet en op basis van een inspanningsverbintenis, oftewel Leverancier doet steeds haar uiterste best om jou als Spottery Gebruiker een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Omdat vele factoren een rol spelen die buiten de macht van Leverancier liggen, zoals de werking van het internet, de gebruikte apparatuur en het gedrag van andere Spottery Gebruikers of Spottery Partners, kan Leverancier geen garantie geven op de afwezigheid van storingen, fouten, onjuistheden in informatie of andere onplezierigheden in de Spottery Diensten.

Account

Als Spottery Gebruiker krijg je toegang tot de Spottery Diensten na het aanmaken van een Spottery Account met een e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord. Door het aanmaken van een Spottery Account bevestig jij dat je in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden zult handelen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van je account en voor alle activiteiten die plaatsvinden via het Spottery Account.

Gebruik een sterk wachtwoord dat je niet met anderen deelt. Pas het wachtwoord regelmatig aan. Mocht je geen gebruik meer van de Spottery Diensten willen maken, dan kun je zelf jouw Spottery Account beëindigen. Het is niet toegestaan anderen toegang te geven tot je Spottery Account of om anderen via je Spottery Account gebruik te laten maken van Spottery Diensten.

Informatie

Met het aanmaken van een Spottery Account geef je Leverancier toestemming om gebruik te maken van de informatie die je zelf aan je Spottery Account toevoegt of verkrijgt door toedoen van andere Spottery Gebruikers. Leverancier zal deze informatie zorgvuldig behandelen en de daaronder vallende persoonsgegevens verwerken volgens de geldende privacyregels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de privacyverklaring op de website van Leverancier. Leverancier verwerkt de informatie veilig en binnen de Europese Unie en deelt deze alleen met andere Spottery Gebruikers en Spottery Partners. Zij krijgen toegang tot het profiel van de Spottery Gebruiker dat Leverancier op basis van de ontvangen informatie opstelt. Zo zorgt Leverancier ervoor dat zij haar dienstverlening nog beter kan maken. Alleen als Leverancier hiertoe op grond van de wet gehouden zijn, wordt de informatie aan anderen, zoals opsporingsdiensten, verstrekt.

Jij kunt als Spottery Gebruiker via het Spottery Account inzien welke informatie Leverancier van je verwerkt en krijgt daar de mogelijkheden om eventuele persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Je staat er voor in dat je de correcte gegevens via jouw Spottery Account opgeeft en dat deze gegevens actueel zijn.

Gebruik

Het is niet toegestaan om de informatie die je verkregen hebt met je Spottery Account te gebruiken voor andere doeleinden, anders dan voor de Spottery Diensten of omschreven in deze voorwaarden. Misbruik van de informatie van de Spottery Diensten, waaronder ‘scraping’ van informatie of het opvragen en hergebruiken van grote delen van de informatie of het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van kleine delen informatie van de Spottery Diensten, is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan de door Spottery opgeslagen informatie buiten de door Spottery aangeboden wijze te bekijken, op te halen of indexeren, te ‘minen’, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van het Spottery Account of de Spottery Diensten of de inhoud ervan te reproduceren, gebruik te maken van reverse engineering of (op technische wijze) de beveiliging of toegangsbeperkingen van het Spottery Account te omzeilen of uit te schakelen.

Alle intellectuele eigendomsrechten rustende op of behorende bij het Spottery Account, de Spottery Diensten en de door Leverancier verstrekte informatie zijn eigendom van Leverancier. Spottery Gebruikers behouden hun eigen intellectuele eigendomsrechten, maar geven aan Leverancier de toestemming de toegevoegde informatie te gebruiken voor de uitvoering en de verbetering van de Spottery Diensten.

Verder staat de Spottery Gebruiker er ook voor in dat hij geen onwenselijke informatie toevertrouwt aan de Spottery Diensten, zoals content die inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van anderen of anderszins onrechtmatig of strafrechtelijk van aard zijn of pornografie. Spottery Gebruiker vrijwaart Leverancier voor eventuele schade die hij veroorzaakt door het uploaden van informatie via de Spottery Diensten.

Opschorten Spottery Diensten en staken Spottery Account

Indien je als Spottery Gebruiker je niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden of als daar een vermoeden toe is, dan mag Leverancier naar haar eigen keuze besluiten om jou de toegang – al dan niet tijdelijk – te ontzeggen, haar dienstverlening op te schorten of de Spottery Diensten in het geheel te beëindigen. Leverancier mag dit steeds naar eigen inschatting, per direct en zonder voorafgaande aankondiging doen en uitdrukkelijk zonder hiervoor schadeplichtig te zijn jegens jou. Wel zal Leverancier de te nemen of genomen maatregelen communiceren aan de bij haar bekende contactgegevens van jou.

Mocht er voor het gebruik van een Spottery Diensten nog een vergoeding verschuldigd zijn, dan dient deze ook bij beëindiging van het Spottery Account gewoon te worden voldaan, ook als het account door Leverancier wordt beëindigd. Bij beëindiging van het Spottery Account zal Leverancier  de verwerkte informatie beschikbaar houden voor statistische en administratieve doeleinden en zal deze informatie niet langer inzetten om Spottery Diensten aan te bieden. Via het Spottery Account wordt de mogelijkheid aangeboden om de door jou geüploade informatie te exporteren.

Aansprakelijkheid

Leverancier is nooit aansprakelijk voor schade uit het handelen of nalaten van haar Spottery Gebruikers, Spottery Partners of andere derden of voor enige schade uit overmacht. Leverancier is evenmin aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, en daarnaast is de aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,-, ongeacht of de schade voortkomt uit tekortkomingen uit de nakoming van de verplichtingen van Leverancier of op basis van andere rechtsgronden, zoals onrechtmatige daad. Van belang hierbij is dat Leverancier haar diensten gratis of voor slechts een geringe betaling aan Spottery Gebruiker levert en dat zij daarom recht en belang heeft om zoveel mogelijk risico’s te beperken. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze gebruiksvoorwaarden strekken zich mede uit ten bate van door Leverancier ingezet personeel en ingeschakelde derden, maar gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier of als er een dwingendrechtelijke bepaling van een wet anders voorschrijft.

Overige bepalingen

Op de relatie en overeenkomst tussen Leverancier en Spottery Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechter in het arrondissement waar Leverancier gevestigd is bevoegd om van het geschil kennis te nemen.